X

بسمه تعالی

طرح های برون دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

ردیف

عنوان طرح

 

مجری

1

  بررسی اثر منیزیم سولفات بر عوارض و پیش آگهی بیماران SAH.

 

 

دکتر الهام شفیعی

2

بررسی تأثیر فیبرینوژن در کاهش عوارض پس از ترومای شدید سر در مراکز آموزشی درمانی اصفهان .

 

دکتر الهام شفیعی

3

بررسی بروز خون ریزی ساب اراکنويید در شهر اصفهان .

 

دکتر الهام شفیعی