X

تاریخچه مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر :

طرح اوليه تأسيس مركز به استناد رای صادره در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ،مورخ 1399/8/11 با تاسیس مرکز تحقيقات بیماری های غیرواگیر در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام موافقت اصولی بعمل آمد.